Regulamin konkursu 10 rocznica Beauty Center

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „10 ROCZNICA BEAUTY CENTER 2007 – 2017”

2. Organizatorem konkursu jest Beauty Center Medical Wellness & Spa S.C. ul. Piłsudskiego 6a 95-200 Pabianice

3. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Beauty Center Medical Wellness & Spa S.C. oraz firma Kosmoprof

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Organizatora w dniach 20.07.2017 – 19.10.2017 (do godzi. 22:00)

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
– osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt. 1
– osoba biorąca udział w Konkursie musi udostępnić informację o konkursie na swoim profilu FB oraz dokonuje polubienia Konkursu
– osoba biorąca udział w Konkursie zdobywa punkty* poprzez zakup produktów i usług, najwyższa liczba zgromadzonych punktów wygrywa
– liczba gromadzonych punktów* będzie każdorazowo odnotowana w siedzibie Organizatora
– osoba biorąca udział w Konkursie akceptuje niniejszy Regulamin

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:
– I nagroda – Weekend (3 noclegi) w Heron Live Hotel nad jeziorem Rożnowskim wraz z zabiegami dla 2 osób
– II nagroda – Pakiet na ciało (6 zabiegów na ciało Icoone + 1 zabieg wyszczuplający z bandażami marki Diego Dalla Palma)
– III nagroda – Pakiet zabiegów na twarz (Laserowy lifting twarzy + zabieg Intraceuticals)
– IV nagroda – Pakiet zabiegów na twarz (Laserowy lifting twarzy + zabieg Intraceuticals)
– V nagroda – Pakiet zabiegów na twarz (zabieg na twarz Dermapen + zabieg Icon Time na twarz)
– VI nagroda – Zestaw kosmetyków
– VII nagroda – Zestaw kosmetyków
– VIII nagroda – Zestaw kosmetyków
– IX nagroda – Zestaw kosmetyków
– X nagroda – Zestaw kosmetyków

2. Zwycięzcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez komisję Konkursową, którzy w czasie trwania Konkursu dokonają zakupu produktów / usług oferowanych przez Organizatora

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie w przeciągu 3 dni roboczych od zakończenia Konkursu

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomieni Zwycięzcy powinni stawić się w siedzibie Organizatora w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody

6. Za przekazanie nagród Zwycięzcom odpowiedzialny będzie pracownik firmy Organizatora

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika konkursu prawdziwych danych osobowych tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu w związku z wydaniem nagród

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności Konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.beauty-center.com.pl