rodo

Informacja o ochronie danych osobowych

Szanowny Kliencie, Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jolanta Zajunc, Rafał Zajunc, Marcin Zajunc prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą BEAUTY CENTER MEDICAL WELLNESS & SPA S. C. z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 6A zwana dalej Spółką.
 2. Inspektorem ochrony danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Jarosław Grala (kontakt: marketing.beautycenter@op.pl, tel. 516 061 897
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach w oparciu o podstawę prawną i w określonym czasie:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Udzielanie świadczeń w zakresie realizacji usług kosmetologii oraz medycyny estetycznej, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej

art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Spółkę

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

W przypadku udzielenia nieobligatoryjnej zgody prowadzenia przekazywanie informacji marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez Spółkę

Udzielona zgoda

Do czasu wycofania zgody

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
 2. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał:
  • pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na jego polecenie ;
  • podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
   • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych)
   • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;
   • dostawcom usług finansowo księgowych związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;

z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

 1. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
 3. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez BEAUTY CENTER MEDICAL WELLNESS & SPA S.C. informacji handlowych na podany przeze mnie adres e-mail

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany numer telefonu) przez BEAUTY CENTER MEDICAL WELLNESS & SPA S.C. w celu marketingu bezpośredniego.