REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA BEAUTY CENTER

Regulamin sprzedaży i realizacji vouchera BEAUTY CENTER („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klienta oraz zasady otrzymywania i korzystania z vouchera BEAUTY CENTER („Voucher”)

§ 1

1. Voucher jest dokumentem wystawianym przez Beauty Center Medical Wellness & Spa mieszczącego się w Pabianicach na ulicy Piłsudskiego 6a, umożliwiającym płatność za usługę świadczoną przez Beauty Center w ramach jej działalności gospodarczej, wydawanym w formie papierowego zaproszenia.

2. Aktualny wykaz usług dostępny jest pod dresem www.beauty-center.com.pl lub numerem telefonu 502 503 524

3. Klientem jest osoba fizyczna działająca w charakterze konsumenta lub firma, który/a wyraża wolę zakupu i/lub skorzystania z Vouchera.

§ 2

Warunkiem zakupu Vouchera jest dokonanie płatności przelewem na rachunek bankowy Beauty Center 76 1020 3437 0000 1702 0197 2777 albo stawienie się osobiste w placówce Beauty Center celem wpłaty wybranej kwoty i ustalenia warunków wykonania usługi. Dokonanie płatności jest równoznaczne z tym, że Klient/Firma zapoznał/a się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

1. Płatność za Voucher dokonywana jest przelewem na konto Beauty Center lub dokonywana osobiście w siedzibie Firmy. Po zaksięgowaniu środków, Beauty Center przesyła Voucher kurierem na adres podany przez Klienta/ Firmę bądź ustala z Klientem inny sposób odbioru Vouchera.

2. Usługę uważa się za zamówioną z chwilą jednoznacznej akceptacji przez Klienta wszystkich warunków wykonania usługi.

3. W celu realizacji usługi, Klient / Firma jest proszona o skontaktowanie się z Beauty Center pod numerem telefonu 502 503 524 w celu umówienia dnia i godziny na realizację Vouchera. Realizowane są tylko Vouchery które mieszczą się w ich dacie ważności (data ważności Vouchera oznaczona jest na Bonie)

4. Klient zobowiązany jest do przekazania Beauty Center przed realizacją usługi oryginału Vouchera spełniającego warunki określone w § 1 ust. 1.

5. Klient jest uprawniony do zmiany terminu realizacji usługi najpóźniej dwa dni robocze przed ustalonym terminem.

6. Klient ponosi wyłączna odpowiedzialność za utratę Vouchera. W takim wypadku, Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania duplikatu Vouchera.

§ 3

1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Beauty Center zobowiązań zawartych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien bezpośrednio zgłosić do Beauty Center Wellness & Spa mieszczącego się w Pabianicach na ulicy Piłsudskiego 6a lub e-mailowo pod adresem biuro@beauty-center.com.pl

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Beauty Center w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia, chyba że obowiązujące przepisy prawa przewidują dłuższy termin na rozpatrzenie danej reklamacji.

§ 4

1. Dane udostępnione Beauty Center przez Klienta w celu wykonania usługi będą przetwarzane przez Beauty Center zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy..

2. Voucher nie może być zamieniony na gotówkę, nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Vouchera, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość usługi. Jeśli wartość usługi jest wyższa od wartości Vouchera, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę.

3. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Aktualna wersja Regulaminu będzie zawsze dostępna na stronie internetowej www.beauty-center.com.pl

4. Skorzystanie z Vouchera jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu